หน้าแรก > ข่าวสารต่างๆ > เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียน

เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียน

posted : 01-10-2012

วีซ่านักเรียน

วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่หลักสูตรระดับ การเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆ ระดับประถม และมัธยม จนถึงระดับ
วิชาชีพ ฝึกอบรมระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเข้าเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 อาทิตย์
การยื่นใบสมัครขอวีซ่า
• ยื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC)
ชั้น 34, ตึก ไทย ซีซี, เลขที่ 889 ถนน สาทร (ใต้), กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับ สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.vfs-au.net
• ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ สถานทูตออสเตรเลีย (แผนกวีซ่า)
37 ถนน สาทร (ใต้) กรุงเทพฯ 10120
ผู้สมัครจะต้องแนบซองเปล่าติดแสตมป์ (EMS) จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองสำหรับส่งคืนหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์
หมายเหตุ แผนกวีซ่าไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดการสูญหายระหว่างนำส่งทางไปรษณีย์
• ยื่นที่สถานทูตออสเตรเลียโดย การทำนัดหมายล่วงหน้าซึ่งอาจไม่สามารถกำหนดเวลาให้เร็วได้ และเพื่อกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ติดต่อหมายเลข 02
3446400 (ระหว่างเวลา 14.30–16.30น) วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ค่าธรรมเนียม
โปรดจ่ายค่าธรรมเนียมของใบสมัครวีซ่าโดยแคชเชียร์เช็ค (หากซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ) หรือโดย ‘แบงก์ดราฟท์’ (หากซื้อนอกเขต
ปริมณฑล) สั่งจ่าย ‘สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ’ เป็นเงินสกุลบาท เท่านั้น ทางสถานทูตไม่รับการสั่งจ่ายโดยเช็คส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิต ในกรณีที่ชำาระ
ค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ทางสถานทูตไม่สามารถพิจารณาใบสมัคร และจะจัดส่งเอกสารทั้งหมดคืนแก่ท่าน
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบันเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ www.immi.gov.au/allforms/990i/visa-charges.htm
สิ่งสำคัญที่ควรทราบในการยื่นใบสมัครขอวีซ่า
ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วน รวมกรณีที่ได้มีการยื่นขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัคร
จะต้องรับทราบถึงความสำคัญของการยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อมเอกสารที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาใบสมัครของท่าน
ผู้สมัครควรยื่นเอกสารให้สมบูรณ์มากที่สุดพร้อมใบสมัครเพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาจากเอกสารที่ยื่นไว้เบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีที่ต้องมีการสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะ
ได้รับแจ้งถึงวันและเวลาที่จะมีการสัมภาษณ์ภายหลังการพิจารณาในเบื้องต้น
เอกสารอะไรบ้างที่ผู้สมัครควรเตรียม?
ภายหลังการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครอาจได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของท่าน รายการเอกสารที่จำเป็นต่อการ
พิจารณาที่ระบุไว้ต่อไปนี้เป็นเพียงรายการหลักเท่านั้น ผู้สมัครต้องยื่นสำเนาเอกสารที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ยกเว้นสุมุดเงินฝากที่จะต้องยื่นตัวจริง ท่านสามารถทำการ
รับรองสำเนาถูกต้องได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) หรือรับรองสำเนาจากที่ว่าการอำเภอ ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร
จะต้องแนบเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย ท่านสามารถยื่นเอกสารตัวจริงและสำเนาเอกสารที่ชัดเจน 1 ชุด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารต้นฉบับให้แก่ท่านหลังจากทำการ
รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
ใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ รวมถึง
• แบบฟอร์ม 157A - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร (รวมบุคคลในครอบครัวที่ได้รวมไว้ใบสมัครที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป )
• ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ที่ไม่สามารถขอรับคืนในภายหลังได้) – อ่านรายละเอียดจากค่าธรรมเนียมเบื้องต้น
• รูปถ่ายปัจจุบันขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง 1 รูปของผู้สมัครทุกท่านที่ใด้ระบุไว้ในใบสมัคร
• หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของผู้สมัครทุกท่าน ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือต้องมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือน
• บัตรประชาชนไทย (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย) ทะเบียนบ้าน และ/หรือใบสูติบัตรของผู้สมัคร
• เอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับสมาชิกครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมในใบสมัคร เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
• เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร ในกรณีที่ได้รับราชการทหารมาก่อน
• เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment - COE)
• สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 18 ปี ที่จะติดตามผู้สมัครไปประเทศออสเตรเลียจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงว่ามีการตอบรับการเขัาศึกษาใน
ประประเทศออสเตรเลียเช่นกัน (Confirmation of Enrolment – COE)
การตรวจสุขภาพ
• ผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าหลัก และของบุคคลในครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร
ทางกระทรวงได้มีการใช้ระบบการตรวจและบันทึกผลแบบอีเล็คโทรนิค (E-Health) ซึ่งการตรวจสุขภาพจะทำได้ภายหลังการ ยื่นใบสมัครแล้วเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลใบสมัครของท่านจะจัดส่งจดหมายให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ (Health Assessment) ทางอีเมล์ (e-mail) แฟกซ์ (fax) หรือทางไปรษณีย์ ระบุรายละเอียดและ
โค๊ดหมายเลขซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นเมื่อติดต่อทำการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อการนำส่งผลการตรวจทางอีเล็คโทรนิค ตรวจดู
รายนามแพทย์และโรงพยาบาลได้ที่เว็บไซด์ http://www.immi.gov.au/contacts/overseas/t/thailand/panel-doctors.htm
• หลักฐานการจ่ายค่าประกันสุขภาพนักเรียน (Overseas Student Health Cover - OSHC) ของผู้สมัครและบุคคลที่ได้ระบุรวมไว้ในใบสมัคร
ข้อกำหนดด้านการเงิน
• หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง (และสมาชิกในครอบครัว แม้
ไม่มีจุดประสงค์จะเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียพร้อมกับท่าน) ในระยะเวลา 12 เดือนแรกของการศึกษาและอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย

ผู้สมัครยังต้องแสดงหลักฐานว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอเพื่อครอบคลุม
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย / กลับภูมิลำเนา ของผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัว และ
• ค่าเรียน และ
• ค่าครองชีพ โดยประมาณ
- 18,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อบุคคล/ต่อปี
- 6,300 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี สำหรับคู่สมรส
- 3,600 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี บวก 8,000 ดอลลาร์ต่อปี เป็นค่าเล่าเรียนบุตรคนแรกที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปี
- 2,700 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี บวก 8,000 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับค่าเล่าเรียน ในกรณีของเด็กอายุระหว่าง 5-18 ปีสำหรับบุตรคนต่อไป
การแสดงหลักฐานด้านการเงินเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ ยกเว้นเงินสด ทรัพย์สินทีไม่สามารถนำมาใช้จ่าย รวมถึงใบหุ้น พันธบัตรรัฐบาล
อสังหาริมทรัพย์ การแสดงหลักทรัพย์เพื่อให้พิจารณาจะกระทำได้ในกรณีที่หลักทรัพย์นั้นได้ผันแปรเป็นหลักฐานด้านการเงินในรูปแบบที่ใช้เป็นการวางมัดจำหรือคํ้า
ประกันการกู้ยืม ผู้สมัครที่แสดงสมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากตัวจริง ซึ่งจะได้รับคืนพร้อมหนังสือเดินทางภายหลัง
• หลักฐานตามกฎหมายแสดงถึงที่มาของรายได้ของผู้สมัครหรือสปอนเซอร์ เช่น สลิปเงินเดือน งบดุล/ภาษีประจำปีของบริษัท หลักฐานการขายทรัพย์สินที่ถูกต้อง
• หากท่านได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากผู้อื่น จะต้องแสดงการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร (ไม่ว่าเป็นภาษาอังกฤษ หรือ แปลเป็นภาษาอังกฤษ) พรอม
เอกสารแสดงตน เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (หมายเลขติดต่อ ที่อยู่อาศัย โทรศัพท์) เป็นต้น
ผู้สมัครที่อายุต่ำว่า 18 ปี
เอกสารยินยอมให้เดินทาง
• เอกสารจากที่ว่าการอำเภอเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ
• บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายผู้ปกครองที่มิได้เดินทางพร้อมบุตร ลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมให้บุตรผู้เยาว์เดินทาง)
โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย
• ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:
o ป.ค.14 ซึ่งแจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือ
o หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ
o บันทึกคำสั่งจากศาลแปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง
หากต้องการอยู่อาศัยกับบิดา/มารดา หรือผู้ได้รับสิทธิปกครองในประเทศออสเตรเลีย จะต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ หรือการสมัครวีซ่าผู้ปกครองเพื่อดูแลนักเรียน
ตามเวลาที่กำหนดเรียนหรือจนกว่าผู้สมัครจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปีขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะสิ้นสุดก่อนกัน ในกรณีนี้จะต้องกรอกแบบฟอร์ม 157N
(Nomination of a Student Guardian) หรือ
ในกรณีที่จะพักอาศัยกับญาติในออสเตรเลียโดยผู้ปกครองได้ยินยอม จะต้องแนบเอกสารทางราชการที่แสดงความสัมพันธ์, หลักฐานว่าญาติ/ผู้ปกครองนี้มีอายุครบ 21
ปีบริบูรณ์ มีใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจ และเอกสารที่แสดงว่าได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฏหมายตลอดระยะเวลาที่
ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย หรือจนกว่าจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปี ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะสิ้นสุดก่อนกัน พร้อมกรอกแบบฟอร์ม 157N
(Nomination of a Student Guardian)
• ใบรับรองการสอบประวัติของญาติที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนี้ จะต้องขอจากจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจจากทุกประเทศที่บุคคลนั้นได้พำนักอาศัยอยู่เป็น
ระยะเวลารวมตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก ฟอร์ม 47P (ใบรับรองการสอบประวัติจากกรมตำรวจ) หรือ
• เอกสารจากสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียรับรองว่ามีการจัดเตรียมสถานที่พำนักและดูแลผู้สมัคร ตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
เอกสารรับรองการศึกษา
• เอกสารรับรองผลการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ประกาศนียบัตร ของหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ การศึกษาระดับมัธยมปลายถึงระดับวิทยาลัย และรายละเอียดของ
วิชาการเรียน / Transcripts
• หลักฐานรับรองการงาน (กรณีที่ได้ทำงานมาก่อน)
ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร
การพิจารณาใบสมัครโดยประมาณ จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 10-12 วันทำการ นับจากวันยื่นใบสมัคร การพิจารณาใบสมัครอาจล่าช้าในกรณีที่เอกสารประกอบการ
พิจารณาไม่สมบูรณ์ หรือในกรณีที่ผู้สมัครมีประวัติของการประพฤติมิชอบ หรือการประกอบอาชญากรรม หรือ เอกสารสิทธิการปกครองบุตรผู้เยาว์ไม่ชัดเจน หรือใน
กรณีที่จำต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หากการพิจารณาจะต้องใช้เวลานานกว่า 12 วัน ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งถึงสาเหตุของการล่าช้า
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้บุคคลอื่นติดต่อกับทางสถานทูตแทนในนามของท่าน?
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศออสเตรเลีย เป็นข้อกำหนดให้แผนกวีซ่าไม่สามารถตอบคำถามจากบุคคลที่ไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สมัครซึ่งรวมถึงผู้
ที่ให้การสนับสนุน ดังนั้นหากท่านต้องการให้บุคคลอื่นๆทำการติดต่อเกี่ยวกับใบสมัครของท่านหรือให้ใด้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แทน ผู้สมัครจะต้องแจ้งมอบอำนาจ
ไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครโดยแจ้งในแบบฟอร์ม 956 (โดยมีลายเซ็นต์ของผู้สมัคร และผู้รับมอมอำนาจ)
วีซ่าในหนังสือเดินทาง
ท่านไม่จำเป็นต้องมีตราประทับวีซ่าในหนังสือเดินทางในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลรวมถึงรายละเอียดของวีซ่าและหมายเลข (visa grant number)
ที่ได้รับการอนุมัติของท่านรวมถึงเงื่อนไขต่างๆของวีซ่า จะระบุไว้ในจดหมายแจ้งอนุมัติวีซ่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของวีซ่าท่านได้ผ่านทางระบบบริการ
ตรวจสอบรายละเอียดของวีซ่า (Visa Entitlement Verification Online - VEVO) ไม่ว่าท่านจะยื่นใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือได้สมัครเป็นเอกสารโดยตรง ท่าน
สามารถใช้บริการ VEVO ได้โดยทางเว็บไซต์ www.immi.gov.au/students/index.htm และคลิกที่ลิงค์ของ VEVO หากท่านได้ทำการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ
VEVO แล้ว ท่านสามารถใช้รหัสผ่านที่ได้รับ หรือใช้หมายเลข TRN (Transaction Reference Number) ของใบสมัครแทนได้
ท่านสามารถอนุญาติให้ผู้อื่นเช่น นายจ้าง หรือตัวแทน ตรวจอ่านข้อมูลวีซ่าของท่านได้โดยทางระบบ VEVO ได้เช่นกันที่ www.immi.gov.au/e_visa/evo.htm.
รายละเอียดต่างๆของวีซ่านักเรียนสามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.immi.gov.au และที่ www.thailand.embassy.gov.au

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://vfs-au.net/Thai/student.html
ฉบับปรับปรุงข้อมูล มิถุนา 2554

ข่าวที่เกี่ยวข้อง